Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ιστοσελίδα www.woocargo.com (στο εξής η “Iστοσελίδα”) ανήκει στην εταιρία WOOCARGO LTD που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Ανδρέα Ασσιώτη 4α, 2007 - Ακρόπολη (τηλέφωνο: (+30) 210 2205412, mail: info@woocargo.com). Η χρήση της ιστοσελίδας της WOOCARGO LTD (στο εξής “η Eταιρία”) και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.  Η Ιστοσελίδα παρέχεται από την Εταιρία και απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα. H Εταιρία προσφέρει εφαρμογές, ιστότοπους, περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρία. Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής είναι απαραίτητη η διάθεση από τον χρήστη πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του, παρέχοντας ταυτόχρονα και την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την Εταιρία μας να συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε τρίτους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών από αυτούς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας, την οποία ο χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητας τους από τους ίδιους, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Μέσω του λογισμικού της Ιστοσελίδας, η Εταιρία παρέχει μια τεχνολογική πλατφόρμα διά της οποίας οι χρήστες της Εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν προσφορές από επαγγελματίες μεταφορείς για τη μεταφορά φορτίων από και προς τον τόπο της επιλογής τους και κατά το χρόνο της επιλογής τους. Η Εταιρία ΔΕΝ είναι φορέας μεταφορών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον χρήστη / πελάτη και τον μεταφορέα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα ως επισκέπτης θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε εγγραφή προκειμένου να σας δοθεί η δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να δείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλούμε όπως διακόψετε αμέσως την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, μην προβείτε στην εγκατάσταση της Εφαρμογής ή, σε περίπτωση που την έχετε εγκαταστήσει ήδη, παρακαλούμε όπως προβείτε σε απεγκατάσταση αυτής και κάθε μέρους αυτής άμεσα, είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή και μην προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΧΡΗΣΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ Από τη στιγμή που ο επισκέπτης αποδέχεται να κάνει χρήση της Εφαρμογής (χρήστης / πελάτης), υποβάλει το σχετικό αίτημα και ανατεθεί η εργασία / μεταφορά σε συγκεκριμένο μεταφορέα, εισέρχεται σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον μεταφορέα. Η Εταιρία προσφέρει μια μέθοδο εύρεσης υπηρεσιών μεταφοράς, αλλά δεν σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ή να ενεργεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως φορέας μεταφορών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες / πελάτες από τους μεταφορείς.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ Μέσα από το Λογισμικό μας παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Μεταφορείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την προσφορά μεταφοράς φορτίων και την αναζήτηση μεταφορέα μέσω της Εφαρμογής. Η Εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλετε προσφορά για όποια εργασία / μεταφορά επιθυμείτε να αναλάβετε. Η προσφορά σας θα είναι ορατή μόνον από την εταιρεία μας και όχι από τον χρήστη – πελάτη ή τους λοιπούς μεταφορείς που υπέβαλαν προσφορά για την ίδια εργασία - μεταφορά. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων προσφορών για την ίδια εργασία (μεταφορά) η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την προσφορότερη οικονομικά για τον χρήστη – πελάτη. Σε περίπτωση που η προσφορότερη οικονομικά είναι εκείνη που υποβάλατε εσείς, θα ενημερωθείτε σχετικά, θα σας ανατεθεί η εργασία – μεταφορά και μόλις παραλάβετε το φορτίο από τον τόπο φόρτωσης, η Εφαρμογή θα ενεργοποιεί αυτόματα τη δυνατότητα του χρήστη – ιδιώτη πελάτη να παρακολουθεί το εμπόρευμα και συνεπώς την πορεία του φορτηγού οχήματος που θα το μεταφέρει. Η παρακολούθηση του φορτηγού οχήματος θα ολοκληρώνεται και θα διακόπτεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, την παράδοση του φορτίου και την ενημέρωση της Εφαρμογής, η οποία αυτόματα θα διακόπτει τον εντοπισμό του. Η Εταιρία δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά ενεργεί αποκλειστικά ως ενδιάμεσος διαμεσολαβητές ανάμεσα στον χρήστη / πελάτη και τον μεταφορέα για τη διευκόλυνση σύναψης σύμβασης μεταφοράς μεταξύ σας. Η Εταιρία δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει ρητά ή σιωπηρά οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τους χρήστες / πελάτες ή/και τα αντικείμενα που αυτοί αποστέλλουν μέσω χρήσης της Εφαρμογής κατά την εκτέλεση της μεταφοράς από τον μεταφορέα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής χρηστών ανά πάσα στιγμή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση e-mail. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρία κατά την εγγραφή τους στην Ιστοσελίδα: α) Δεν πρέπει να είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές. β) Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων. γ) Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας. δ) Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές χρηστών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο χρήστη, δεν επιτρέπεται σε αυτόν η εκ νέου χρήση των υπηρεσιών μας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας. Για τη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών της η Εταιρία παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας μερικές δυναμικές εφαρμογές, όπως την υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας του φορτίου, τον υπολογισμό ενδεικτικού κόστους μεταφοράς κ.α. Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία σε περίπτωση τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ή οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη από τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή εφαρμογών. Ειδικά όσον αφορά στην εφαρμογή  που σχετίζεται με στοιχεία συγκεκριμένης μεταφοράς, οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή προορίζονται αποκλειστικά για το χρήστη για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε και απαγορεύεται η χρήση από οποιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για αυστηρά προσωπική υπηρεσία και κατά συνέπεια το δικαίωμα του εκάστοτε χρήστη για χρήση της εφαρμογής που σχετίζεται με την μεταφορά φορτίου και των πληροφοριών των σχετικών με αυτή δεν είναι δυνατό να εκχωρηθεί.  Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο απαγορεύεται αυστηρά.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εγγραφή στην Εφαρμογή παρέχεται δωρεάν. Το αντίτιμο για κάθε υπηρεσία εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στην Iστοσελίδα. Ο χρήστης / πελάτης εξοφλεί απευθείας στον μεταφορέα κατά κύριο λόγο μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στην Ιστοσελίδα, ενώ μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησης με μετρητά σύμφωνα με τις οδηγίες και προϋποθέσεις που εκάστοτε γνωστοποιεί η Εταιρία στο χρήστη. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση του χρήστη / πελάτη από την Εταιρία για την παροχή υπηρεσιών. Η Εταιρία δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει το αίτημα του Χρήστη για παροχή υπηρεσίας και να μην ολοκληρώσει ή ακόμα και να ακυρώσει τη συναλλαγή. Ο μεταφορέας καταβάλει στην Εταιρία αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών (ανάθεση μεταφοράς) από την τελευταία, η οποία και θα εκδίδει σχετικό παραστατικό. Η Εταιρία χρησιμοποιεί για τις πληρωμές το “Stripe” (έναν διαχειριστή online πληρωμής), ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του μεταφορέα με την Εφαρμογή και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού του Stripe (ο “εκτελών την πληρωμή”) θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας σας. Όλες οι πληροφορίες και προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται και τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Η Εταιρία μας δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει στοιχεία πληρωμών. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για λάθη που γίνονται από τον εκτελούντα την πληρωμή. Η αμοιβή του εκτελούντα την πληρωμή βαρύνει αποκλειστικά και μόνον την Εταιρία μας και καταβάλλεται από αυτήν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Οι χρήστες δύνανται να καταχωρούν στην Ιστοσελίδα αξιολογήσεις για τους μεταφορείς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται αντικειμενικές καθώς θα είναι αναγνωστέες από όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και τους χρήστες της Εφαρμογής. Με την καταχώρηση της αξιολόγησης ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή είναι δυνατόν να δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) χρηστών για τη γνώμη του συγκεκριμένου χρήστη σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας του μεταφορέα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει αξιολογήσεις ή σχόλια κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της WOOCARGO LTD και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της WOOCARGO LTD, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν  αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών και συνεργατών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΕΥΘΥΝΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  H Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την Εταιρία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H Εταιρία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.  Παρόλο που η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης / χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. Η Εταιρία δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε μεταφορέα και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την Εταιρία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημίες που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον μεταφορέα. Η Εταιρία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τον μεταφορέα. Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Λογισμικού ή την Εφαρμογή βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την Εταιρία από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της Εφαρμογής.

ΔΙΑΦΟΡΑ Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία εκ του λόγου αυτού. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, αναιτιολόγητα και χωρίς προειδοποίηση, των όρων χρήσης και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Επιπλέον, μπορεί να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι για συγκεκριμένες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα γνωστοποιούνται.  Οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και κάθε  τροποποίησή τους, διέπονται  από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο (+30) 210 2205412, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email:  «info@woocargo.com»